Disclaimer en privacy


Disclaimer

Deze website bevat hoofdzakelijk informatie aangaande de door Verzekeringen Kris Leenders Comm. V aangeboden diensten en producten en aldus ook, in ruime mate, reclame voor deze producten en diensten.

Deze website maakt gebruik van cookies.
Dat zijn minibestandjes die op de harde schijf van uw eigen computer worden bewaard. Deze bestandjes bevatten geen persoonlijke informatie, ze beschadigen uw computer niet en geven aan niemand toegang tot uw persoonlijke files. Ze dienen enkel om uw voorkeur-instellingen te bewaren en maken een vlotter bezoek aan de website mogelijk.

U kunt zich tegen het gebruik van cookies wapenen door de configuratie van uw navigatiesoftware aan te passen. Noteer echter dat het feit cookies te weigeren u kan verhinderen toegang te krijgen tot sommige functionaliteiten van de website.

De inlichtingen die voorkomen in de website worden u uitsluitend ten informatieve titel verstrekt en volledig kosteloos trouwens.
Verzekeringen Kris Leenders Comm. V stelt alles in het werk opdat de gegevens en informatie die verschijnen op deze website aangepast en actueel zijn, daarbij gebruik makend van betrouwbare bronnen. Deze gegevens en deze informatie, die kunnen verzameld zijn bij derden, zullen geregeld bijgewerkt worden. Niettemin kan Verzekeringen Kris Leenders Comm. V de juistheid, de geldigheid, de pertinentie, de bruikbaarheid en de volledigheid van deze informatie niet waarborgen en waarborgt deze ook niet; zij draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze gegevens en informatie.

Verzekeringen Kris Leenders Comm. V kan niet aansprakelijk gesteld worden, noch wettelijk noch contractueel, voor de schade die gebeurlijk wordt opgelopen als gevolg van het gebruik van de website en/of zijn inhoud, behoudens in geval van bedrog of zware fout.

Op deze website komen linken voor naar andere websites. Deze hebben enkel tot doel de bezoeker zijn verkeer op het internet naar de betrokken websites te vergemakkelijken. Verzekeringen Kris Leenders Comm. V biedt geen enkele garantie nopens deze websites en hun inhoud, noch nopens de toegang tot deze websites of het welslagen van de link.

Indien wij een veiligheidsrisico ontdekken, hebben wij het recht op ieder moment onze dienstverlening te onderbreken tot het risico is uitgeschakeld. Niettemin kan Verzekeringen Kris Leenders Comm. V niet aansprakelijk zijn voor informatica-inbreuken of computerfraude (zoals hacking), waaraan derden, mogelijk ook andere bezoekers, zich schuldig zouden maken, welke schadelijke gevolgen een en ander ook zou kunnen teweeg brengen; hetzelfde geldt ingeval zich een virus manifesteert of enig ander geval van overmacht.

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de website kris.leenders.be, zijn inhoud, zijn gegevens en zijn vorm, alsook met betrekking tot de informatie, de merken, logo’s en beelden, die erop voorkomen, behoren toe aan Verzekeringen Kris Leenders Comm. V en/of aan derden die een gebruiksrecht of enig ander recht hebben verleend aan Verzekeringen Kris Leenders Comm. V.

De toegang tot de website betekent nooit dat aan de bezoeker enig intellectueel recht wordt overgedragen. Bijgevolg is het u verboden de website en de documentatie, de teksten, de merknamen en de logo’s die erop te vinden zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciële doeleinden (bijvoorbeeld voor het afdrukken van de gegevens); bovendien is het u verboden deze te verspreiden, over te dragen of te verkopen.

De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website en zijn gevolgen. Deze website richt zich, wat de informatie over en het eventuele aanbod van de producten en diensten betreft, uitsluitend tot de in België gevestigde bezoekers. Indien u deze website bezoekt vanuit een ander rechtsgebied, dan dient u vooraf na te gaan of deze disclaimer en/of de aangeboden informatie verenigbaar is met het recht dat op u van toepassing is en, mocht dit niet het geval zijn, van verder bezoek af te zien.

Deze disclaimer kan door Verzekeringen Kris Leenders Comm. V worden gewijzigd. U doet er daarom goed aan deze tekst geregeld terug te consulteren.

Privacy

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door Verzekeringen Kris Leenders Comm. V worden verwerkt met het oog op het beheer van het klantenbestand en commerciële prospectie.

U kunt zich gratis verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie.

U kunt tevens kennis krijgen van uw gegevens en ze laten verbeteren. Hiertoe dient u een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto verso kopie van uw identiteitskaart naar volgend adres te sturen:

Verzekeringen Kris Leenders Comm. V

Herkenrodesingel 19 C2.2

3500 Hasselt